OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

Obowiązek alimentacyjny, to obowiązek dostarczania środków utrzymania a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obciąża krewnych w linii prostej (dziadek↔ojciec↔syn), rodzeństwo oraz małżonków.


Zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości osoby zobowiązanej do alimentacji. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny może być nałożony na osobę, która np. celowo zrezygnowała z zatrudnienia lub odrzuciła spadek po to, by wykazywać brak środków do spełnienia obowiązku alimentacyjnego. Warto też pamiętać, że uporczywa niealimentacja jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2.


W pierwszej kolejności zobowiązanym alimentacyjnie jest były małżonek lub małżonek pozostający w separacji. Następnie obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (syn, wnuk) przed wstępnymi (ojciec, dziadek), a wstępnych przed rodzeństwem. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.


Uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest jedynie ten, kto znajduje się w niedostatku. Ta zasada znajduje wyjątek jedynie w obowiązku rodziców w alimentacji swego dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie oraz w alimentacji byłego małżonka, gdy małżonek zobowiązany do alimentacji został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia.


Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się. W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli połączone są z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub jego najbliższej rodziny.


Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.


W razie zmiany stosunków, czyli zmiany w zakresie potrzeb uprawnionego do alimentów lub możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentów, można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.


Reprezentujemy naszych klientów zarówno w sprawach o ustanowienie i podwyższenie obowiązku alimentacyjnego, jak i w sprawach o jego zniesienie.