Odszkodowanie

Za szkodę uważa się uszczerbek majątkowy w dobrach prawnie chronionych. Powstanie szkody może rodzić odpowiedzialność za jej wyrządzenie. Na gruncie kodeksu cywilnego odpowiedzialnością kontraktową jest odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na skutek okoliczności obciążających dłużnika. W przypadku roszczenia opartego na przepisie art. 471 k.c. konieczne będzie łączne zaistnienie trzech przesłanek a mianowicie:
- niewykonanie bądź też nienależyte wykonanie zobowiązania (naruszenie zobowiązania)
- fakt poniesienia szkody
- związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem bądź też nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą
Innym reżimem odpowiedzialności na gruncie kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność deliktowa. Dotyczy ona szkody wyrządzonej bez uprzedniego nawiązania stosunku zobowiązaniowego a statuuje ją przepis art. 415 k.c. zgodnie z którym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Zagadnieniem związanym z dochodzeniem odszkodowań jest dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, które odnosi się do szkód na ciele i zdrowiu. Od 2008 roku Kodeks cywilny daje również możliwość przyznania najbliższym członkom rodziny zmarłego zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę związaną z jego śmiercią.
Dochodzenie odszkodowań, to jedna ze specjalizacji Kancelarii.