Ogłoszenie upadłości

Niewypłacalność dłużnika to stan niekorzystny przede wszystkim dla jego wierzycieli, z tej też przyczyny polskie ustawodawstwo dysponuje normatywnym instrumentarium, które obejmuje ochroną wszystkich wierzycieli upadłego, z założenia pozwala im na równomierne zaspokojenie wierzytelności z całego jego majątku ingerując przy tym w treść stosunków zobowiązaniowych - przy uwzględnieniu jednakże specyfiki i złożoności więzi obligacyjnych. Upadłość dłużnika krystalizuje uprawnienie beneficjenta zabezpieczenia do podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia.

Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje również podmioty zagrożone niewypłacalnością oraz samych upadłych w zakresie m.in. przygotowywania planów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa, sporządzania niezbędnej dokumentacji i wszczynania postępowania naprawczego oraz postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Przykładowy zakres usług w postępowaniu sądowym zarówno w jego opcji likwidacyjnej, jak i układowej obejmuje przede wszystkim sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika, konstruowanie pism procesowych dotyczących zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, przygotowywanie wniosków o wyłączenie przedmiotu zabezpieczenia z masy upadłości, sprzeciwu do listy wierzytelności, zarzutów do planu podziału funduszy masy upadłości, zarzutów na układ a także reprezentacja procesowa w postępowaniach wywołanych ich wniesieniem.