POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Świadczymy usługi doradcze w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców i dla wszelkich podmiotów uczestniczących w transferze wyżej wymienionych środków do Beneficjentów. Doradzamy jednostkom samorządu terytorialnego, firmom szkoleniowo-doradczym, instytucjom działającym na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

 
Przykładowy zakres świadczonych usług:
  • opiniowanie projektów pomocowych pod względem wypełniania znamion pomocy publicznej określonych w art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską
  • reprezentacja Klienta przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • przygotowywanie projektów programów pomocowych do notyfikacji przez Komisję Europejską
  • doradztwo w zakresie monitorowania pomocy publicznej i jej zwrotu.