Rozwód

Orzeczenie rozwodu możliwe jest w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, iż rozwód nie może zostać orzeczony jeżeli Sąd rozpatrujący sprawę uzna, iż między małżonkami istnieje możliwość powrotu do wspólnego pożycia. Jeżeli chodzi o przesłankę zupełności rozkładu, to Sąd bierze pod uwagę nie tylko brak fizycznego związku między małżonkami, ale także brak więzi emocjonalnych, czy nawet związków gospodarczych (np. prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego).

Nie jest możliwe orzeczenie rozwodu, jeżeli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, lub jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sąd bez zgody drugiego małżonka nie orzeknie rozwodu, jeżeli żąda tego małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy brak zgody będzie uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. małżonek winny zdrady spodziewa się dziecka pozamałżeńskiego a ze związku z małżonką nie urodziło się żadne dziecko).

Orzekając rozwód Sąd określa, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, co ma wpływ na orzeczenie obowiązków alimentacyjnych. Jednak na zgodny wniosek małżonków Sąd może zaniechać orzekania o winie.

Orzekając rozwód Sąd decyduje o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków, uregulowaniu podlegają także kontakty rodziców z dziećmi a także obowiązki alimentacyjne w stosunku do dzieci.

W wyroku rozwodowym Sąd decyduje także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków. W wyjątkowych sytuacjach, gdy jeden z małżonków zachowuje się w sposób naganny – możliwa jest jego eksmisja.

Możliwe jest także orzeczenie w przedmiocie podziału majątku wspólnego małżonków, ale jest ono w zasadzie ograniczone do przypadków, gdy majątek nie jest znaczny. W przypadkach skomplikowanych, wymagających czasochłonnego postępowania Sąd kwestie podziału majątku pozostawia bez rozpoznania. W takich przypadkach konieczne jest wszczęcie odrębnego postępowania o podział majątku.

W razie orzeczenia rozwodu małżonek, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił nazwisko, ma trzy miesiące czasu na złożenie oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o chęci powrotu do poprzedniego nazwiska.

Sprawy o rozwód są rozpatrywane w pierwszej instancji przez Sądy Okręgowe. Opłata od pozwu w chwili obecnej wynosi 600 złotych.