Separacja

 

Orzeczenie separacji możliwe jest w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Separacja tym różni się od rozwodu, że w jej przypadku nie mamy do czynienia z „trwałym” rozkładem pożycia, istnieją więc przesłanki wskazujące, że istnieje możliwość powrotu do wspólnego pożycia. Jeżeli chodzi o przesłankę zupełności rozkładu, to Sąd bierze pod uwagę nie tylko brak fizycznego związku między małżonkami, ale także brak więzi emocjonalnych, czy nawet związków gospodarczych (np. prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego).

Nie jest możliwe orzeczenie separacji, jeżeli na skutek orzeczenia miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, lub jeżeli orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, istnieje możliwość orzeczenia separacji na podstawie zgodnego żądania małżonków, w tym przypadku Sąd nie orzeka o tym, kto ponosi winę rozkładu pożycia.

Orzekając separację Sąd decyduje o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków, uregulowaniu podlegają także kontakty rodziców z dziećmi a także obowiązki alimentacyjne w stosunku do dzieci i małżonka.

W wyroku Sąd decyduje także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków. W wyjątkowych sytuacjach, gdy jeden z małżonków zachowuje się w sposób naganny – możliwa jest jego eksmisja.

Orzeczenie separacji jest więc w skutkach bardzo podobne do orzeczenia rozwodu. Tak naprawdę wyrok ten różni się od wyroku rozwodowego jedynie w dwóch kwestiach. Mianowicie brak jest możliwości ponownego zawarcia małżeństwa (gdyż poprzednie nadal istnieje) i brak jest możliwości powrotu do poprzedniego nazwiska przez małżonka, który na skutek zawarcia małżeństwa to nazwisko zmienił.

Co ważne, możliwym jest wystąpienie przez jednego z małżonków o orzeczenie separacji, gdy drugi z małżonków żąda rozwodu. W takiej sytuacji Sąd orzeknie rozwód, gdy spełnione zostaną przesłanki do jego orzeczenia. Jeżeli nie ma przesłanek orzeczenia rozwodu a separacja jest uzasadniona, Sąd orzeknie separację.

Sprawy o separację są rozpatrywane w pierwszej instancji przez Sądy Okręgowe. Opłata od pozwu w chwili obecnej wynosi 600 złotych. W przypadku zgodnego wniosku małżonków o orzeczenie separacji opłata wynosi 100 zł.