Sprawy gospodarcze

Świadczymy pomoc prawą dla przedsiębiorców w ramach szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Obejmuje ona prowadzenie wszelkich postępowań sądowych, przede wszystkim procesów gospodarczych oraz gospodarczych postępowań nieprocesowych.

Proces gospodarczy wymaga od strony będącej przedsiębiorcą przede wszystkim skrupulatnego przygotowania całości materiału dowodowego i przedstawienia go Sądowi – co do zasady - przy pierwszej czynności procesowej. Pod wieloma aspektami, proces gospodarczy różni się od zwykłej sprawy cywilnej, co niekiedy nastręcza przedsiębiorcom niereprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników niemałych trudności. Powierzając prowadzenie procesu gospodarczego Kancelarii przedsiębiorca zyskuje pewność zminimalizowania ryzyka związanego ze specyfiką prowadzenia spraw gospodarczych.

W ramach gospodarczych postępowań nieprocesowych świadczymy przede wszystkim pomoc prawną przy przygotowaniu wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa dokumentów w procesie rejestracji przedsiębiorców (spółek prawa handlowego, spółki cywilnej), a także pomagamy w przygotowaniu wszelkich dokumentów wymaganych w celu zmiany bądź aktualizacji danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Odrębną od powyższych kategorię postępowań stanowi postępowanie upadłościowe oraz naprawcze, a także zmiany dotychczasowej formy prowadzenia działalności gospodarczej w procesie łączenia lub podziału spółek prawa handlowego oraz przekształcenia spółek
i jednoosobowych przedsiębiorców.