Sprawy karne

W dziedzinie prawa karnego zapewniamy obronę podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, jak i obronę oskarżonego w postępowaniu przed sądem. Reprezentujemy pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, zapewniamy również pomoc prawną przy dochodzeniu roszczeń cywilnych powstałych na skutek przestępstw.

Przykładowy zakres realizowanych usług:

 • świadczenie pomocy prawnej z zakresu problematyki dotyczącej wypadków komunikacyjnych, która obejmuje m.in. analizę opinii biegłych w zakresie rekonstrukcji zdarzeń
   
 • doradztwo prawne w sprawach karno-gospodarczych, a w szczególności dotyczące zagadnień szeroko rozumianej niegospodarności, niekorzystnych rozporządzeń mieniem, czy odpowiedzialności członków organów spółki z tytułu działania na jej szkodę
   
 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie podejmowanych przez podmioty gospodarcze działań w aspekcie narażenia ich na odpowiedzialność karną i karnoskarbową 
   
 • obrona oskarżonych o popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, czci i nietykalności cielesnej, porządkowi publicznemu, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi


Zobacz wiecej:

 • wypadki komunikacyjne
 • sprawy karno-gospodarcze