Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny rodziców w stosunku do dzieci nie jest w żaden sposób ograniczony wiekiem dziecka. Ograniczenia wiekowe obowiązują jedynie w stosunku do wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.

Oznacza to, że w poszczególnych przypadkach obowiązek zapłaty alimentów będzie obciążał rodzica nawet przez całe życie. Niemniej Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy daje w pewnych sytuacjach możliwość uchylenia się przez osobę zobowiązaną od swojego obowiązku. Mowa o art. 133§3 Kodeksu, który w przypadku pełnoletności dziecka pozwala na uchylenie się od obowiązku alimentacji w sytuacji, gdy zapłata połączona jest z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego lub osoba uprawniona nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się. Przesłanki nie muszą być spełnione łącznie.

Nadmierny uszczerbek jest przez sądownictwo rozumiany jako sytuacja, w której zapłata świadczeń alimentacyjnych powoduje istotne ograniczenie możliwości zaspokajania własnych usprawiedliwionych potrzeb osoby zobowiązanej, choćby nie prowadziło to do życia w niedostatku.

Niedokładanie należytych starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się, to w szczególności sytuacja, gdy osoba uprawniona nie podejmuje prób znalezienia zatrudnienia. W tym pojęciu mieszczą się przykładowo także takie sytuacje jak: niedopełnianie obowiązków nakładanych na bezrobotnego przez Urząd Pracy a prowadzące do jego skreślenia z listy bezrobotnych, zbyt wygórowane wymagania osoby uprawnionej w stosunku do ofert dostępnych na rynku, czy niedostateczne zaangażowanie w utrzymanie istniejącego stanowiska pracy prowadzące do jego utraty.

Sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego niezależnie od wartości przedmiotu sporu rozpatrywane są przez Sądy Rejonowe właściwe miejscowo dla osoby uprawnionej do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych.

Opłata od pozwu, to kwota stanowiąca 5% wartości świadczeń alimentacyjnych należnych uprawnionemu za jeden rok.